Vores politiske mål i overskrifter.

Med udgangspunkt i vores formål og med vores vision i sigtet, vil vi i Fælleslisten arbejde for opnåelse af følgende politiske mål:

 1. Et oplyst og kontaktbaseret nærdemokrati i kommunen.
 2.  En imødekommende og effektiv kommunalservice på et højt niveau.
 3.  En styrket decentralisering og uddelegering af kompetence.
 4.  Kompetence sikring ved aftaler om samarbejde med andre kommuner.
 5.  Udvikling af landdistrikterne gennem samarbejde med de lokale råd.
 6.  Et righoldigt kultur- og fritidsliv med alsidige kultur- og aktivitetstilbud.
 7.  En udviklende, jobskabende og indtægtsgivende erhvervspolitik.
 8.  En ansvarlig og udviklingsorienteret økonomisk politik.
 9.  En harmonisk kommune med en veludviklet og afbalanceret bolig- og infrastruktur.
 10.  En bæredygtig kommune med en god og livsbevarende natur- og miljøbeskyttelse.
 11.  En velorganiseret og lokalt forankret folkeskole med et højt kvalitativt niveau.
 12.  En personligt motiverende, aktiverende og udviklende ungdomspolitik
 13.  Relevante personligt udviklende uddannelser for unge og voksne.
 14.  Dagtilbud til børnefamilierne med pasningsgaranti og pædagogisk kvalitet.
 15.  Gode pleje- og servicetilbud til vore ældre medborgere på deres betingelser.
 16.  Sygehus med døgnbemandet vagt
 17.  Integrationspolitik – under udarbejdelse.

 

Et oplyst og kontaktbaseret nærdemokrati i kommunen.

Fælleslisten vil virke for et oplyst nærdemokrati baseret på dialog og en fælles vision samt en tæt kontakt med borgerne i lokalsamfundene. Herunder vil vi arbejde for at kommunalbestyrelsen:
 •  I god tid oplyser kommunens borgere samt personalegrupper, institutionsbestyrelser og udvalg om påtænkte ændringer og tiltag, så de rettidig får mulighed for indflydelse.
 •  Jævnligt arrangerer både lokale borger- og personalemøder med oplysning, dialog og debat om bestyrelsens visioner, mål, påtænkte ændringer og nye tiltag.
 •  Tager initiativ til at oprette lokalråd i de større lokalsamfund, således at en effektiv kommunikation og dialog om lokale ønsker og initiativer kan sikres.
 •  Lytter til de etablerede foreninger og borgerråd, det være sig lokalråd, ældreråd eller ungdomsråd, og fremlægger sine relevante initiativer til høring i disse.
 •  Samarbejder med kommunens personalegrupper, institutionsbestyrelser og -udvalg, og giver dem medbestemmelse om alle forhold der vedrører deres funktion.
 •  Og i hele sit virke fremstår som både åbne, lydhøre og troværdige.

 

En imødekommende og effektiv kommunal service på et højt niveau.

Fælleslisten ønsker at kommunens administration skal yde en høj service for kommunens borgere og virksomheder på en både effektiv, omkostningsbevidst, hurtig og smidig måde. Herunder vil vi i kommunalbestyrelsen arbejde for:
 • At kommunens kontorer og serviceorganer er tilgængelige for kommunens borgere.
 • At der sikres borgerne en imødekommende, fordomsfri og effektiv sagsbehandling.
 • At kommunen til en hver tid er organiseret og bemandet til at løse serviceopgaverne for borgerne på en både lønsom og kvalitativ tilfredsstillende måde.
 • At kommunens personalefunktion styrkes, og at personalet kontinuerligt får mulighed for at opdatere deres kvalifikationer gennem efteruddannelse og udvikling på jobbet.
 • At der skabes nærhed og sammenhæng mellem politikerne og borgerne, således at det er borgernes behov, der kommer til at bestemme serviceopgaverne.
 • At disse mål bliver nået gennem dialog og samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og de kommunale institutioners bestyrelser, udvalg og personalegrupper.

 

En styrket decentralisering og uddelegering af kompetence.

Vi vil arbejde for en fortsat og styrket decentralisering, således at der ved al tildeling af opgaver til kommunens institutioner sker en tilsvarende delegering af kompetence til institutionens ledelse og folkevalgte bestyrelse.

Institutionerne skal derved have frihed til at disponere indenfor de fastlagte mål og økonomiske rammer, således at brugerne får reel indflydelse på opgavernes løsning.

Ved en decentralisering skal institutionerne have den fornødne administrative og regnskabsmæssige støtte fra den centrale administration, således at institutionens kerneydelse ikke svækkes.


 

Kompetence sikring ved aftaler om samarbejde med andre kommuner.

Principielt mener vi, at vor kommune skal fungere som en selvstændig enhed, der er gearet til at kunne løse sine serviceopgaver ved egen kraft.  Hvis det imidlertid af ressourcemæssige årsager skulle blive nødvendigt at indgå et samarbejde med andre kommuner, vil vi sikre:
 • At aftalen om et sådant samarbejde bliver synlig for alle, og konkret i forhold til både indhold og kompetence.
 • At vor kommune sikres indflydelse på opgavernes løsning, og til en hver tid gør sin indflydelse gældende i samarbejdet.

 

Udvikling af landdistrikterne gennem samarbejde med de lokale råd.

Som et led i kommunalreformen har vi valgt at etablere en stor kommune, et initiativ som på mange måder er fremtidsrigtigt. Men det rejser et særligt behov for, at vi sikrer en fortsat lokal udvikling for den store del af befolkningen, der har valgt et liv på landet.
Det må ikke blive glemt i vores bestræbelser på at opnå rationalitet gennem stordrift.
 Fælleslisten vil derfor i kommunalbestyrelsen arbejde for:
 • At landdistrikterne sikres direkte samarbejdspartnere i det kommunalpolitiske system. Det kunne være et politisk udvalg med landsbyer som ansvarsområde, der samarbejder med de lokale råd. På denne måde sikres der også en forvaltningsmæssig forankring.
 • At der som minimum laves en fysisk planlægning for landdistrikterne – en rullende plan som vi i dag kender i kommuneplanerne. Disse planer skal laves i samarbejde med valgte lokale borger råd og høres i lokalbefolkningen.

Filosofien er, at land og by er hinandens indbyrdes forudsætning. Et formaliseret samarbejde om en planlægning af landdistrikternes udvikling, kan derfor være med til at sikre en ønskværdig udvikling for hele kommunen, og blive et eksempel på indflydelse gennem direkte demokrati.


 

Et righoldigt kultur- og fritidsliv med alsidige kultur- og aktivitetstilbud.

Kommunens kulturpolitik skal sikre borgerne et både righoldigt og personligt udviklende kultur- og fritidsliv, og gennem borgernes samling om og inddragelse i aktiviteterne, medvirke til at skabe samhørighed og fællesskab samt udvikle nærdemokratiet.
Vi vil i kommunalbestyrelsen arbejde for:
 • At alle i kommunen får mulighed for at udvikle sig gennem et aktivt kultur- og fritidsliv, og derfor får så gode og alsidige kultur- og aktivitetstilbud som muligt.
 • At de frivillige foreninger og organisationer bliver støttet, dels gennem samarbejde med kommunens institutioner, dels ved særlige kommunale tilskud.
 • At initiativer og aktiviteter indenfor kulturområdet, såvel som indenfor for både bredde- og eliteidrætten i kommunen, bliver støttet på så mange områder som muligt.
 • At der sker en fortsat udvikling på musik-, drama- og kunstområdet i både Sønderborg og kommunens øvrige lokalområder.

Vi anerkender at Sønderborg, med sin centrale placering i kommunen, er et naturligt centrum for udvikling af faciliteter til de mere ressourcekrævende kulturtilbud, f.eks. teater, opera, ballet og koncert mm., men det er os magtpåliggende, at der også tilføres ressourcer til udvikling af kultur– og aktivitetstilbud i lokalområderne.


 

En udviklende, jobskabende og indtægtsgivende erhvervspolitik.

En væsentlig økonomisk forudsætning for at vi i vor kommune kan yde den ønskelige service til borgerne er, at borgerne til stadighed har gode og indtægtsgivende jobmuligheder i nærområdet. For at sikre kommunens borgere sådanne jobmuligheder må vi have:
 • Et erhvervsliv med alsidige, veludviklede og godt fungerende virksomheder, der skaber attraktive arbejdspladser for både de fagligt og akademisk uddannede, og
 • Et arbejdsformidlings- og uddannelsessystem, der kan formidle kontakt mellem de jobsøgende og virksomhederne og opkvalificere deres kompetencer.
Fælleslisten vil derfor overordnet i kommunalbestyrelsen arbejde for at opfylde følgende mål:
 • At der bliver igangsat en dynamisk udvikling af private og offentlige virksomheder, der omfatter såvel de videns intensive som traditionelle virksomheder, og sikrer deres tilpasning til de fremtidige udfordringer, som f.eks. globaliseringen medfører.
 • At der bliver etableret en opsøgende arbejdsformidling, der synliggør virksomhedernes job- og karrieretilbud, og sikrer en gensidig og frugtbar kontakt mellem kommunens ressource søgende virksomheder og jobsøgende borgere.
 • At der bliver tiltrukket ny kvalificeret arbejdskraft gennem en kommunal markedsføring af kommunen som et både naturskønt og attraktivt bosted, der tilbyder sine borgere de bedst mulige levevilkår og kommunale serviceydelser.
 • At der til støtte for udviklingen bliver etableret kompetencegivende uddannelser og institutter for anvendt forskning, der matcher virksomhedernes forskellige behov, og findes kilder til investering i øvrige erhvervsfremmende foranstaltninger.
For at støtte erhvervslivet og tiltrække nye virksomheder vil vi i kommunalbestyrelsen arbejde for:
 • At erhvervsdrivende tilbydes en kommunal erhvervsrådgivning, der er koordineret med relevante partnere, og sikres en smidig og hurtig sagsbehandling i kommunen.
 • At erhvervsmulighederne i kommunen bliver landsdækkende profileret og markedsført overfor erhvervslivet.
 • At der er disponible grunde til rådighed for erhvervslivet, placeret under hensyntagen til både erhvervets behov og miljøets beskyttelse.
 • At der samarbejdes med alle relevante partnere om at skabe gode og attraktive vilkår for såvel oprettelse af nye virksomheder som for udvidelse af etablerede virksomheder i kommunens område.
 • At turismen, specielt med fokus på børnefamilier, bliver markedsført og fremmet på en for naturen bæredygtig måde.

I dette udviklingsarbejde skal kommunalbestyrelsen samarbejde med erhvervslivets virksomheder og organisationer og herunder drage nytte af sit samarbejdsforum: Sønderborg Vækstråd


 

En ansvarlig og udviklingsorienteret økonomisk politik.

Fælleslisten ønsker en økonomisk bæredygtig kommune, der fører en ansvarlig økonomisk politik.
 •  Vi vil arbejde for at kommunen har en økonomi, der giver både handlefrihed og plads til udvikling.
 •  Der skal derfor være fokus på driftsomkostningerne og kommunens likviditet.
 •  Driften skal give et passende overskud til at sikre udviklingsmuligheder og god vedligeholdelse af kommunens aktiver.

 

En harmonisk kommune med en veludviklet og afbalanceret bolig- og infrastruktur.

Fælleslisten ønsker at bevare og markedsføre kommunen som et attraktivt og trivsels fremmende bosætningsområde med en god infrastruktur for både borgerne og erhvervslivet.
Planlægningen af bolig- og erhvervsbyggeriet skal sikre en hensigtsmæssig fordeling og spredning af byggeriet i hele kommunen, således at der skabes kvalitet i vores byområder og ny dynamik i vores landdistrikter.
Vi vil i kommunalbestyrelsen arbejde for at kommunen:
 • I sin lokalplanlægning sikrer at nye boligområder bliver anlagt med alsidige boligtyper, grønne områder og faciliteter til fælles aktiviteter, så de bliver attraktive for alle aldersgrupper og skaber mulighed for samvær og socialt fællesskab mellem generationerne.
 • I sin lokalplanlægning indarbejder foranstaltninger til både genindvinding af energi og anvendelse af alternativ energi samt sikrer tilsvarende foranstaltninger etableret i kommunens egne byggerier.
 • I sin udstykningspolitik og sit boligbyggeri vægter alternative boformer for unge og ældre, der skaber muligheder for fælles aktiviteter og socialt samvær.
 • Tager vare på at borgerne i hele kommunens område får et vedligeholdt og trafiksikret vejnet, gode kollektive transportmuligheder, flere cykelstier samt mere tidssvarende teknologiske kommunikationsforbindelser, f.eks. bredbåndsforbindelser.
 • Gør sin indflydelse gældende for at sikre borgerne både gode vej-, færge-, tog- og flyforbindelser til og fra kommunens område.

Herunder skal kommunen samarbejde med erhvervslivet, lokalrådene, byggeriet, boligforeningerne, interesserede borgergrupper samt miljøministeriet og anden fagkundskab.


 

En bæredygtig kommune med en god og livsbevarende natur- og miljøbeskyttelse.

Fælleslisten ønsker at bevare og markedsføre kommunen som et smukt og sundt levested med en både righoldig flora og fauna og et rent og giftfrit miljø.
Vedligeholdelse og udvikling skal ske på naturens betingelser, således at vi både bevarer og om nødvendigt genopretter vore naturværdier og skaber gode livsvilkår for borgerne.
Vi vil i kommunalbestyrelsen arbejde for at kommunen:
 • Tager hensyn til naturen og miljøet i sin planlægning og tilsikrer at anlæg og udvidelser af erhvervs- og landbrugsvirksomheder, boliger, ferieboliger og campingpladser sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning på både natur- og miljøområdet.
 • Etablerer og vedligeholder grønne områder i byerne, samt rekreative områder i naturen med åben adgang og anlagte stisystemer samt gode tilkørselsveje og parkeringspladser.
 • Sikrer at rent drikkevand til stadighed kan blive leveret i tilstrækkelig mængde ved at udpege miljøfølsomme områder, hvor der ikke må anvendes pesticider, kunstgødning, spredes gylle eller foregå anden negativ miljøpåvirkende aktivitet.
 • Sørger for at spildevand bliver effektivt renset, at der er let tilgængelige modtagepladser med affaldssortering og at kildesortering samt genbrug bliver indarbejdet og fremmet.

Herunder skal kommunen samarbejde med statsskovdistriktet, erhvervslivet og landboforeningerne, lokalrådene, natur- og miljøorganisationer samt øvrige interesserede borgergrupper.


 

En personligt motiverende, aktiverende og udviklende ungdomspolitik.

For at kunne tilbyde kommunens ungdom både personligt motiverende og udviklende aktivitets- og fritidstilbud, der kan tilgodese de unges særlige behov og ønsker, vil Fælleslisten inddrage de unge i at udvikle kommunens ungdomspolitik.
Herunder vil vi i kommunalbestyrelsen arbejde for:
 • At der bliver oprettet et Ungdomsråd med repræsentanter fra:
 • Skolernes 7.–10. klasser og ungdomsskolerne.
 • Forenings- og fritidslivets ungdomsafdelinger og frivillige ledere.
 • Samt fra kommunalbestyrelsen og kommunens forvaltning.
Med det formål at være et rådgivende organ for kommunen, der bistår med:
 • At udforme kommunens ungdomspolitik, og inddrage egne grupper i arbejdet hermed.
 • At indsamle og udgive information om fritids- og aktivitetstilbud for unge i kommunen.
 • At udvikle nye fritids- og aktivitetstilbud for unge med særlige behov og interesser.

Fælleslisten vil fortsat styrke og udvikle Ungdomsskolens undervisnings- og klubtilbud til de unge, samt støtte det frivillige ungdomsarbejde, der udføres af kommunens mange foreninger og klubber.


 

Relevante personligt udviklende uddannelser for unge og voksne.

For at bevare kommunen som et dynamisk og attraktivt udviklings- og arbejdssted for både unge og voksne, og derved sikre kommunens fortsatte udvikling, vil Fælleslisten arbejde for en fortsat styrkelse af de erhvervsfaglige, akademiske og forskningsmæssige udviklingsmuligheder for unge og voksne i kommunen.
Vi vil i kommunalbestyrelsen arbejde for, at der i kommunen skabes relevante uddannelses– og studietilbud til unge og voksne:
 • Med ønsket om en gymnasial eller erhvervsfaglig grunduddannelse.
 • Med ønsket om en akademisk eller erhvervsfaglig videreuddannelse.
 • Med ønsket om et videregående studie- og forskningsforløb.
 • Erhvervsaktive, med ønsket om en faglig efteruddannelse.

Uddannelses– og forskningsmulighederne vil vi styrke gennem et samarbejde mellem kommunen, myndighederne og de relevante uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal sikre en rød tråd gennem hele uddannelses– og udviklingsforløbet og skabe de bedst mulige vilkår for de uddannelsessøgende.


 

Dagtilbud til børnefamilierne med pasningsgaranti og pædagogisk kvalitet.

Fælleslisten vil arbejde for at sikre en pasningsgaranti i kommunen. Garantien for at få passet sine børn i lokalområdet er en afgørende faktor i at give børnene en god opvækst og sikre familiernes tryghed, og for at fastholde kommunen som et attraktivt levested for erhvervsaktive forældre.
Pasningsgarantien kan ikke stå alene. Dagtilbuddene skal have den fornødne pædagogiske kvalitet.
Derfor vil vi i kommunalbestyrelsen arbejde for:
 • At der ansættes det nødvendige og kvalificerede personale til at opfylde den givne normering for hvert enkelt tilbud.
 • At der tilføres tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at kunne igangsætte udviklende aktiviteter og etablere gode fysiske rammer, f. eks. ved at pengene følger barnet.
 • At der foregår en løbende evaluering og udvikling af dagtilbuddene, og at forældrene bliver inddraget mest muligt i denne proces.

 

Gode pleje- og servicetilbud til vore ældre medborgere på deres betingelser.

Fælleslisten vil overordnet arbejde for, at kommunen vedligeholder og styrker de gode resultater, der er opnået på ældreområdet, og drager nytte af Ældre Rådets ressourcer til såvel rådgivning og udvikling, som udbygning af de ældres netværk, således at vore ældre får social kontakt og gode aktivitetstilbud.
Vi vil i kommunalbestyrelsen arbejde for:
 • At kommunens serviceydelser tager udgangspunkt i de ældres ønsker og behov, og at kommunens medarbejdere kan tilbyde de ældre den fornødne hjælp og rådgivning.
 • At kommunen hjælper de ældre til at kunne blive boende i eget hjem eller i ældrebolig indenfor lokalområdet.
 • At kommunen som alternativ tilbyder svagelige ældre en plejehjemsplads i nærområdet.
 • At ældre bliver hjulpet til at klare sig selv – f.eks. ved frivillige indkøbsordninger.

 

En velorganiseret og lokalt forankret folkeskole med et højt kvalitativt niveau.

Fælleslisten er bevidst om folkeskolens betydning for at et lokalområde kan fastholde og tiltrække børnefamilier, samt dens værdi for borgerne som katalysator for kulturlivet og ved at være et naturligt samlingssted.
Fælleslisten vil i kommunalbestyrelsen overordnet arbejde for en sammenhængende skolestruktur i kommunens område, hvori skolerne kan være kulturelle omdrejningspunkter i lokalområderne. Skolerne skal give eleverne en velorganiseret og tryg skolegang, med en undervisning der er både lærerig og personligt udviklende. For især de mindste årgange, skal skolegangen kunne ske så tæt på deres bopæl som muligt.
Vi vil herunder i kommunalbestyrelsen mere konkret arbejde for:
 • Et generelt og gennemgående højt kvalitetsniveau i skolerne – både når det gælder pædagogisk udvikling, evaluering af undervisningen og elevernes tilegnelse af lærestoffet samt tidssvarende undervisningsmidler og fysiske rammer.
 • En styrkelse af de specifikke tilbud for elever med særlige behov – og af samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politiet om unge med særlige problemer.
 • Et velfungerende og ligeværdigt samarbejde mellem skole, elev og hjem, som et vigtigt fundament for skolen.
 • En fortsat udvikling af skolefritidsordningen og gode eftermiddagstilbud for alle elever i 4. til 6. klasse.
 • En styrkelse af forældrenes indflydelse på skolens udvikling – med skolebestyrelserne inddraget i udviklingen af kommunens skolepolitik.

Fælleslisten ser i øvrigt områdets fri- og efterskoler som et værdifuldt alternativ til vore folkeskoler.


 

Fælleslistens Sygehuspolitik.

1. Ja til døgnbemandet skadestue/skadesklinik, hvor man fremadrettet er åben over for nye muligheder.
2. Borgerne skal opleve at der er adgang og at der er tryghed.
3. Vi tager borgerne alvorligt og sørger for at der er et tilfredsstillende tilbud til dem.

Sønderborg Kommune er den syvende største kommune i landet. Den har selvfølgelig en stor interesse i at bibeholde et ordentligt sygehusvæsen, herunder en velfungerende skadestue/skadesklinik. Sønderborg Kommune skal over for det nye Regionsråd klargøre betydningen af dette.

Området er klart det største økonomiske og beskæftigelsesmæssige område i det sydlige Jylland. Med det nye Universitet bliver området endnu mere attraktivt.

Et velfungerende sygehus med tilhørende skadestue/skadesklinik er en vigtig faktor blandt mange andre i at fastholde og udbygge området, således at det kan medvirke til at skabe udvikling og dynamik til hele regionen.

Det er vigtigt for Fælleslisten at tage borgerne alvorligt og lytte til det de har på hjerte.

En oplevelse af tryghed og adgang til behandling, når folk er udsat for sygdom eller uheld betyder meget for tilfredsheden med de offentlige ydelser, men også for om det er attraktivt at bosætte sig eller blive i området.


 

En særlig uddannelsesmotiverende, jobskabende og integrationsfremmende indsats for vore borgere af udenlandsk herkomst.

Det er staten, der lovgiver om statsborgerskab, asyl og opholds- og arbejdstilladelse til indvandrere og flygtninge, samt om deres integration i det danske samfund. Vores kommune er loyalt forpligtet til at efterleve disse love.
I Fælleslisten opfatter vi alle indvandrere og flygtninge og deres efterkommere med bopæl i vor kommune, der er meddelt dansk statsborgerskab eller har haft opholds- og arbejdstilladelse i mere end tre år, som fuldgyldige medlemmer af vort samfund med de samme rettigheder og pligter som alle andre borgere i kommunen.
Vi mener, at vi i kommunen har en særlig forpligtigelse til, og en egen interesse i, at tage godt imod nye medborgere, uanset deres kulturelle og religiøse baggrund, og hjælpe dem til at blive fuldt integreret i vort samfund.
Vi vil i kommunalbestyrelsen arbejde for:
 • At første generationen af borger med udenlandsk herkomst tilbydes kurser i dansk og samfundslære med oplysning om landets værdier og normer. Der skal være deltagerpligt til disse kurser.
 • At der i relation til børn i før skolealderen er en særlig opmærksomhed på sprogkundskaber i dansk og mulighed for sprogstimulering med henblik på at forøge deres skoleparathed.
 • At kommunens skoler om nødvendigt kan give tosprogede børn ekstra undervisning i dansk, og derved øge deres muligheder for på lige fod at kunne deltage i skolens undervisning.
 • At kommunen også tilbyder modersmålsundervisning til børn af forældre fra lande uden for EU. Undervisningen bør omfatte normalt 2 – 3 timer om ugen i Folkeskolen fra 1. – 9. klasse og kan tilbydes uden for den egentlige skoletid. Vore begrundelser for at give dette tilbud er:
 1. Der bør ikke gøres forskel på børn, hvad enten de kommer fra lande inden eller uden for EU.
 2. Undervisningen skal sikre, at der kan foregå en kommunikation mellem børn og forældre.
 3. Børnene skal have muligheden for at bevare tilknytningen til forældrenes kultur.
 4. Børnene skal kunne følge med i skolen, hvis familien vender tilbage til hjemlandet.
 • At kommunen i samarbejde med jobcentre, voksenuddannelsescentrene og erhvervslivet gør en særlig indsats for at tilbyde jobs og opkvalificerende kurser til både ældre og unge indvandrere.
 • At kommunen aktivt samarbejder med integrationsrådet og de kulturforeninger, der etableres på baggrund af etniske mindretal, for eventuelt at kunne løse særlige problemstillinger.
 • At kommunen i samarbejde med oplysningsforbundene og foreningerne introducerer indvandrere og deres børn til de mange oplysnings- og foreningstilbud i kommunen.
 • At kommunen, i respekt for borgernes selvbestemmelsesret, skaber forudsætning for integration af vore indvandrede medborgere gennem en hensigtsmæssig fordeling i lokalområder og på skoler.
 • At kommunen finder bopæl til, og i samarbejde med staten loyalt tager sig af de asylansøgere, der af staten bliver meddelt midlertidigt ophold i kommunen.

I Fælleslisten er vi bevidste om, at opdragelsen af unge til et liv som samfundsborgere starter i familien, hvor forældrene normalt for børn og unge er rollemodeller og normsættere. Men hvis forældrene ikke kan landets sprog, ikke kender landets værdier og normer og ikke har et indtægtsog statusgivende arbejde, så mister de deres selvværd og naturlige autoritet i familien – og derved deres muligheder for at være de rollemodeller og normsættere for de unge, som samfundet kunne ønske sig og har behov for. Derfor retter vi i Fælleslisten bevidst en væsentlig del af vores integrationsfremmende foranstaltninger mod den ældre generation af indvandrere.

Del med dine venner