Fælleslistens mærkesager 2021

Her er de grundlæggende principper for Fælleslistens arbejde i Byrådet i næste valgperiode fra 2022. Fælleslisten vil altid arbejde for at principperne bliver fulgt alle steder, hvor vi har indflydelse og kan påvirke beslutninger.

1. Borgerinddragelse skal videreudvikles – Borgerinddragelse 2022-2025

Fælleslisten sørgede for at få borgerinddragelse placeret øverst på konstitueringsaftalen ved det sidste valg i 2017. Siden har Fælleslisten arbejdet med at forbedre borgerinddragelsen i kommunen. Vi er kommet et stykke vej, men er slet ikke i mål endnu. Mange borgere oplever, at kommunen ikke for alvor inddrager og hører borgerne. Fælleslisten vil arbejde for, at kommunen evaluerer borgerinddragelsen, og laver en plan for hvordan borgerinddragelsen over de næste fire år forstærkes og forbedres i alle kommunens aktiviteter. Vi er ikke i mål før borgerne oplever at blive inddraget og være en del af beslutningsprocessen.

2. Det frie valg gennem alle livets faser.

Der ligger en stor livskvalitet i at vi selv kan vælge hvilke løsninger vi foretrækker. Derfor skal kommunen aktivt sikre, at der er et frit valg mellem kommunale og ikke-kommunale løsninger. Det skal gælde i alle livets faser, fra daginstitution og skole til hjemmehjælp og plejehjem. Kommunen skal gå foran i at samarbejde med ikke-kommunale udbydere, for at lære af erfaringerne og videreudvikle velfærden.

3. Ældre har ret til et godt og værdigt ældreliv.

Plejehjem skal være et sted hvor man lever et godt liv, ikke bare et sted man bliver passet. Ældre skal have ret til et udeliv, skal have oplevelser og skal deltage i dagligdagen næsten på samme måde som før de kom på plejehjem. De ældre skal opleve gode dage og at de får en naturlig træthed ved at være aktive og derfor sover godt om natten. Kommunen skal give plejehjemmene frihed til at give de ældre flere gode dage. Der skal være mindre topstyring og bureaukrati, så ledelse og medarbejdere får frihed til at koncentrere sig om de ældres livskvalitet.

4. Udvikling i lokalsamfund, landsbyer og landdistrikter skal fremmes. Det frivillige initiativ skal sikres bedre vilkår.

Udvikling og bosætning i landsbyer og lokalsamfund skal fremmes ved aktivt at sikre de fem grundpiller i et lokalsamfund: Skole, dagligvarebutik, forsamlingshus, fritidsfaciliteter og offentlig transport. Lokalsamfund hvor det er lykkedes, som Tandslet og Blans, oplever rent faktisk tilflytning. De fem grundpiller skal sikres i et samarbejde mellem kommune og lokale ildsjæle. De frivilliges indsats er en stor drivkraft i lokalsamfundet og kommunen skal aktivt støtte ildsjælene ved at være medspiller og ikke modspiller. Kommunen skal ikke kun give afslag på en ansøgning, men skal engagere sig i at finde løsninger sammen med ildsjælene. Derved sikres at de frivilliges indsats ikke går til spilde med bureaukrati og bøvl, men skaber værdi og vækst i lokalsamfundet.

5. Kommunens folkeskoler skal udvikles og blive ligeså attraktive som friskolerne.

Kommunen skal lære af friskolerne og finde ud af, hvorfor friskolerne har vækst, hvor den tidligere folkeskole på stedet havde tilbagegang. Friskolerne i Kværs, Tandslet og Kegnæs har nu mange flere elever og er i vækst, hvor den tidligere folkeskole gik tilbage. Kommunen skal gennemføre en uvildig undersøgelse af, hvorfor forældrene foretrækker friskolen fremfor folkeskolen, og bruge den til at gøre både små og store kommuneskoler attraktive for forældre og børn. På den måde vil vi udvikle de små skoler, så de kan være med til at tiltrække tilflyttere og udvikle lokalsamfundet.

6. Børn og unge med særlige udfordringer fortjener de bedste muligheder

Ikke alle børn og unge har samme forudsætninger og muligheder. Skolegang og ungdomsuddannelse skal tilpasses den enkeltes forudsætninger og evner. Det betyder at hjælpen skal tilpasses behovet og ikke blot løses med henvisning til en enkelt institution eller et standardtilbud. Hjælpen og støtten skal tilbydes proaktivt og der skal følges op, således at den tilpasses i takt med at den unge vokser op. Der skal i hele forløbet følges proaktivt op på udviklingen, således at den unge ikke lander mellem to stole og sættes tilbage i udviklingen. Både den unge og samfundet vil på både kort og lang sigt nyde godt af dette.

7. De bedste rammer for børn i dagtilbud

Det vigtigste for børn i den tidlige udvikling er tryghed og faste rammer. Størstedelen af kommunens børn bliver passet i institutioner. Derfor er det vigtigt for os at skabe rammerne for de bedst mulige institutioner. Det betyder, at vi vil arbejde målrettet for optimale normeringer og efteruddannelse til de ansatte. Vores dygtige pædagoger skal med vores hjælp have de rigtige værktøjer til at passe på og uddanne vores børn, så de vokser op med sunde tilknytninger. Ligeledes skal de enkelte institutioner være med til at sikre en tryg og rar overgang fra dagtilbud til skole. Det enkelte barn og dennes familie skal altid have adgang til en institution i deres nærområde, også ude i de små lokalsamfund.

8. Naturen og klimaet skal beskyttes i alt hvad vi gør.

Kommunen skal gå foran for at beskytte naturen og klimaet. Ved alle beslutninger skal konsekvenserne for natur og miljø være kendte og indgå i beslutningsgrundlaget. Det skal være et overordnet krav, at nye tiltag i kommunen ikke må påvirke natur og miljø negativt. Det skal ses for kommunen som helhed, sådan at forringelser et sted skal modsvares af forbedringer andre steder. Derfor vil vi igangsætte flere naturgenopretningsprojekter i kommunen, fremme biodiversiteten og holde fast i målsætningen om CO2 neutralitet i 2029.

9. Den negative befolkningsudvikling skal stoppes med bedre erhvervsudvikling.

Sønderborg kommune mister indbyggere og de der er tilbage bliver ældre. Der er behov for et højere ambitionsniveau for at vende den negative befolkningsudvikling i Sønderborg kommune. Erhvervsudvikling er en afgørende forudsætning for tilflytning og bosætning. Kommunen skal spille en langt mere aktiv rolle i at tiltrække nye virksomheder til kommunen. Videregående uddannelser er en afgørende faktor for erhvervsudvikling og her skal kommunen fortsætte og forstærke indsatsen for at tiltrække flere uddannelser til Sønderborg kommune.

10. Infrastruktur og transport skal knytte land og by sammen

Cykelstierne skal fortsat udbygges og vejene gøres mere sikre. Vi vil sikre en ordentlig offentlig transport også i kommunens yderområder, især for at børn og unge har gode transportmuligheder til deres skole overalt i kommunen. Togforbindelsen skal udbygges med timedrift fra Sønderborg station. Hvis Als-Fyn broen bliver bygget, må det ikke få negativ indflydelse på lokalsamfundet. Tilslutningsveje skal bygges, så de ikke deler Als i to isolerede dele. Samtidig skal der laves støjsikring, så der ikke bliver større støjbelastning noget sted, end støjniveauet her i 2021.

Del med dine venner