Fælleslistens vedtægter

FÆLLESLISTEN FOR SØNDERBORG KOMMUNES VEDTÆGTER

§ 1.

Foreningen:

Foreningens navn er Fælleslisten for Sønderborg Kommune. Fælleslisten for Sønderborg Kommune er en partipolitisk uafhængig forening, der opstiller en fælles tværpolitisk liste af kandidater til kommunalbestyrelsen.

§ 2.

Foreningens formål:

Fælleslisten for Sønderborg Kommune arbejder for at skabe de bedst mulige levevilkår for samtlige borgere i kommunen og herunder varetage de lokale landbo- og bysamfunds særlige interesser. Fælleslisten arbejder helt uafhængigt af partipolitiske skel og hensyn og henvender sig til alle borgere i kommunen uanset deres landspolitiske ståsted.

Foreningen og dens støttegrupper med tilhørende lokaludvalg løser følgende hovedopgaver:

  1. At være et kommunalpolitisk formidlende bindeled mellem kommunens borgere og listens aktive kommunalpolitikere.
  2. At drøfte og beslutte listens kommunalpolitiske program og være sparringpartner for listens kandidater og medlemmer af kommunalbestyrelsen.
  3. At arbejde for tilslutning til listens kommunale politik gennem oplysningsvirksomhed og afholdelse af borgermøder i kommunen.
  4. I hele sit virke at fremme medlemmernes reelle indflydelse på den førte politik.

§ 3.

Medlemskab:

Som medlem af foreningen kan optages enhver borger i kommunen, der tilslutter sig Fælleslistens værdigrundlag og politiske program samt betaler kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse for det kommende år vedtages på den årlige generalforsamling.

§ 4.

Eksklusion:

Medlemmer, der ikke overholder de af generalforsamlingen eller af bestyrelsen trufne beslutninger, kan ekskluderes af en enig bestyrelse eller af generalforsamlingen.

Medlemmer, der er ekskluderet af bestyrelsen, kan i givet tilfælde anke deres eksklusion for den førstkommende generalforsamling.

§ 5.

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned på et centralt sted i kommunen og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen med mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning fra foreningens formand.

3. Orientering om det kommunalpolitiske arbejde.

4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab for året og godkendelse af regnskabet.

5. Bestyrelsens forslag til fremtidige politiske indsatsområder samt aktivitets- og budgetplan.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne.

7. Fastlæggelse og vedtagelse af kontingent for det kommende år.

8. Valg af foreningens formand og kasserer.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer, der er fyldt 18 år og har betalt kontingent, for det år i hvilket generalforsamlingen afholdes, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt flertal af de stemmeberettigede.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver dog 2/3 stemmers flertal af de stemmeberettigede. Der stemmes ved håndsoprækning. Ethvert medlem kan dog forlange skriftlig afstemning.

Bestyrelsens forslag til fremtidige politiske indsatsområder samt aktivitets- og budgetplan samt bestyrelsens eventuelle andre forslag skal vedlægges indkaldelsen.

Forslag fra medlemmerne skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen udsender forslagene pr. mail til alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen og udleverer dem til de deltagende medlemmer på generalforsamlingen.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen på grundlag af indstilling fra medlemmerne.

Referenten optager et beslutningsreferat, indeholdende notat af de drøftede emner og forslag samt de trufne beslutninger, der udsendes til alle medlemmer pr. mail. Referatet kan til enhver tid rekvireres af medlemmerne ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 1/10 af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen anmoder herom.

Generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter anmodningen og indkaldes skriftligt med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen skal vedlægge rekvirenternes forslag til dagsorden.

§ 7. Medlemsmøder:

Udover den ordinære generalforsamling i marts måned afholder foreningen efter behov informations– og debatmøder fælles for foreningens medlemmer. De fælles medlemsmøder afholdes på et for lokalområderne centralt sted.

Møderne skal informere medlemmerne om aktuelle politiske emner og sikre deres indflydelse på foreningens politiske prioriteringer, stillingtagen og fremtidige politik. Bestyrelsen og respektive støttegruppers lokaludvalg indkalder skriftligt til mødet med mindst 2 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde mødets emner, dagsorden og begrundede forslag. Møderne indledes med valg af mødeleder og referent.

Referenten optager et referat, der udsendes til medlemmerne og skal kunne rekvireres af medlemmerne.

§ 8.

Opstilling af kandidater:

Opstilling af foreningens kandidater til kommunalvalget sker på et dertil indkaldt opstillingsmøde. Som kandidater kan kun opstilles medlemmer, der er stemmeberettigede borgere i kommunen og som ikke samtidig repræsenterer et andet politisk parti eller liste i kommunen.

Foreningens kandidater opstilles sideordnet, med en tilstræbt repræsentation fra alle lokalområder.

På opstillingsmødet vælges listens spids- og borgmesterkandidat for den kommende valgperiode.

Vedkommende får fuld opbakning af de øvrige kandidater, uanset deres personlige stemmetal. Valget af listens spids- og borgmesterkandidat kan eventuelt ske på et særskilt indkaldt opstillingsmøde.

§ 9.

Foreningens bestyrelse:

Foreningen ledes i det daglige af en repræsentativ sammensat bestyrelse på max. 9 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen blandt samtlige foreningens medlemmer.

Formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter er alle valgt for en toårig periode.

Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor er på valg ulige år og kassereren og 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor er på valg i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær, aftaler forretningsorden og mødeplan samt fordeler arbejdsopgaverne imellem sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen tilstræber at afholde møde med foreningens kommunalpolitikere forud for hvert møde i kommunalbestyrelsens økonomiudvalg samt i øvrigt efter behov. Det tilstræbes, at hele kommunen er geografisk repræsenteret.

§ 10.

Bestyrelsens arbejdsopgaver og kompetence:

Bestyrelsen udarbejder årligt forslag til fremtidige politiske indsatsområder samt aktivitets- og budgetplan til vedtagelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen træffer beslutning i sager af organisatorisk og administrativ karakter.

Bestyrelsen arrangerer i samarbejde med respektive støttegruppers lokaludvalg foreningens medlems- og borgermøder med oplysning om politiske emner og drøftelse af foreningens politik. Bestyrelsen indkalder til og leder foreningens opstillingsmøde med valg af kandidater til det aktuelle kommunalvalg.

Bestyrelsen forbereder foreningens valgstrategi og arrangerer i samarbejde med respektive støttegruppers lokaludvalg foreningens valgmøder.

Bestyrelsen samarbejder med foreningens kommunalpolitikere om den praktiske udførelse af foreningens politik.

Fra hvert bestyrelsesmøde optager referenten et beslutningsreferat, indeholdende notat af de drøftede emner og forslag samt de trufne beslutninger.

§ 11.

Regnskab:

Regnskab over foreningens indtægter og udgifter føres af kassereren og revideres af 2 revisorer alle valgt på generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra den 1. januar og til 31. december. Udgifter til foreningens, støttegruppernes og bestyrelsens mødeaktiviteter dækkes af foreningen mod behørig dokumentation og attestation af respektive ansvarlige arrangører til kassereren. Udadtil tegner formand og kasserer oprettelse af bankkonti samt indgåelse af evt. købs- og låneaftaler med forudgående beslutning i bestyrelsen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. De to revisorer og en suppleant for revisorerne vælges for en toårig periode. For at sikre kontinuitet er den ene revisor på valg i ulige år og den anden revisor i lige år.

§ 12.

Foreningens opløsning:

Foreningen kan kun opløses på en lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer. Ved opløsning anvendes foreningens midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom.

§ 13.

Vedtægtsændringer:

Ændring af disse vedtægter kan kun ske på den lovligt indkaldte ordinære generalforsamling.

Berigtigelse:

Således drøftet på foreningens stiftende generalforsamling på Sønderborghus, den 26. januar 2005, og endelig vedtaget på den ordinære generalforsamling på Sønderborg Bibliotek, den 31. marts 2005.

Hermed bekræftet ved dirigenten for generalforsamlingen og foreningens valgte bestyrelse:

Som dirigent: Jens Michael Dam

Som medlemmer af bestyrelsen:

Formand for Fælleslisten: Claus Jørgen Jørgensen

Kasserer for Fælleslisten: Andy Poulin

Formand for Nordborg Lokaludvalg: Kurt Haugaard

Formand for Augustenborg Lokaludvalg: Peter Buhl

Formand for Sydals Lokaludvalg: Jes Biering

Formand for Sønderborg Lokaludvalg: Ejner Lund

Formand for Sundeved Lokaludvalg: John Solkær Pedersen

Formand for Broager Lokaludvalg: Erik Lorenzen

Formand for Gråsten Lokaludvalg: Lisbeth Jessen

Underskrevet eksemplar af disse vedtægter opbevares hos Fælleslistens formand.

§ 1 og § 12 ajourført i.h.t. generalforsamlingens beslutning den 22. marts 2007.

§ 7 ajourført i.h.t generalforsamlingens beslutning den 26. marts 2008.

§1, sidste afsnit udgået; §5 punkt 9 ændret; §5, Tredjesidste og næstsidste ændret; §9, Anden, tredje og fjerde sætning udgået; §9 ajourført og nyt sidste afsnit; §11 udgået. §12, ændret til § 11. §13, ændret til

§ 12. §14, ændret til § 13. Dette i.h.t. generalforsamlingens beslutning den 28.marts 2011.

Ændringer i.h.t generalforsamlingens beslutning den 11. juni 2020:

§1, første linje ændret; §5 punkt 10 ændret; §5 ændret vedrørende udsendelse af forslag fra medlemmer; §5, sidste 2 sætninger ændret; §7, sidste sætning ændret; §10, sidste sætning tilføjet.

Del med dine venner