Fælleslistens budgetforslag

erik

 

Erik Lorenzen

 

Vi har brug for en budgetopfølgning for 2016.

Vi skal holde fast i effektiviserings strategien.

 Budget opfølgningen burde finde sted inden vi snakker budget 2017 – så vi har overblik over det der er gennemført i 2016 budgettet og det der ikke når at blive sat i gang. Der er behov for disciplin omkring budgettet, så det der er planlagt i budgettet også bliver gennemført. Det er vigtigt fremadrettet, hvor der bl.a. er forslag om forundersøgelser af cykelstier og 50 m svømmebad.
Fælleslisten mener desuden, at vi skal bruge en andel af kassebeholdningen til engangsudgifter. Det kunne f.eks være Idrætshallen ved Sønderskovskolen, 50 m svømmebassin, Nordals Rideskole.
Børn og unge
 • Der har lige været afholdt et møde mellem Erhvervsliv og Børn- og Uddannelsesudvalget. Vi skal have en central person, der har det som sit primære ansvarsområde at sørge for kontakten mellem skoler og erhvervsliv. En person, der forstår erhvervslivets struktur og har de rette kompetencer. Dette tiltag er en del af kvalitetsarbejdet i skolen og der skal, når arbejdet er færdigt næste forår og der foreligger en rapport,  laves en gentlemanaftale om dette og mange andre tiltag i rapporten.
 • Puljerne til pædagogisk udvikling og anlægsrenovering inden for dagtilbud og skole blev fjernet sidste år. Det indkomne forslag skal budgetlægges i 2017 og overslagsårene. Det samme med Kultur og Fritid. Ubrugte midler i 2016 af de afsatte (2 mio) til dagplejen bruges til anskaffelse af PCer i dagplejen.
 • Ny institution på Møllegade etableres gennem B42 og budgetlægges med 400.000 kr. I årlig drift og 6 mio som indskudsgaranti. Denne institution er ikke afhængig af kvalitetsarbejdet.
Trafik og infrastruktur -herunder er der en lang række sager der skal prioriteres:
 • Cykelstien Nybøl/Broager skal med i budgettet som et projekt, der undersøges og beskrives, så den kan prioriteres ved budgetforhandlinger for 2018.
 • Avnbøl-Ullerup og Broager Nybøl – her skal konsekvensen af motorvejen undersøges.
 • Selv om vi ikke kender anlægsoverslag for cykelstierne i Skelde/Broager, Avnbøl/Ullerup og Fynshav/Guderup skal der afsættes anlægsmidler til disse i 2017 og 2018.
 • Hvad ligger der i Facility Management? Kan vi forvente, at tiltagene bliver lavet af disse midler? Vi vil gerne have beskrevet, hvad der hører ind under, og hvad der bliver lavet under Facility Management og de mange midler, der er samlet i denne enhed.
STU og efter STU  – arbejde til de unge

Det er en kendsgerning at kun ganske få procent af unge der har fået en STU kommer videre i uddannelse, job eller anden beskæftigelse. Fælleslisten vil afsætte midler ( 1 mio om året ) til at sikre disse unge får mulighed for uddannelse og beskæftigelse med et relevant indhold. Det kunne være drift af cafeteria i vores kommunale haller. Humlehøj hallen ville være oplagt som prototype, eftersom det ikke har været muligt at få udliciteret på almindelige vilkår. Afsatte midler skal gå til ansættelse af personale, der skal stå for den overordnede ledelse og drift. Som kan og vil arbejde med disse unge mennesker og udvikle de kompetencer, de hver især har. Det gælder både i forhold til den daglige drift af Humlehøjcafeteriet, men også som uddannelsessted,  således de unge senere, med en kompetencegivende uddannelse, kan indgå i produktionen af mad på andre kommunale institutioner eller i det private for nogles vedkommende.

Kultur og fritid
 • Nordals Ridehal bør renoveres – der skal laves en plan sammen med bestyrelsen.
 • Vi skal have lavet selvbetjening på de biblioteker, som ikke har det endnu – bl.a. Ulkebøl Bibliotek.
 • Idrætshal ved Sønderskovskolen bør budgetlægges – 19 mio. halvt 2017 og halvt i 2018 eksempelvis.
 • Vi skal have fundet et andet sted til Danse- og Balletakademi samt Sønderjysk Pigekor jf. oplægget, der er sendt til Kultur, Borger og Fritid.
Et socialt liv for de ældre også efter kl. 15.

Fælleslisten ønsker en ændring i brug af personaleresurser på plejecentrene. Eksempelvis har Broager Plejecenter 4 enheder hvor hver har 1 fast aftenvagt 15.00-23.00. Derudover 1 springer der står til rådighed for alle fire enheder. Vi ønsker 2 faste aftenvagter i hver enhed i kommunen for at sikre det sociale liv efter kl. 15.00.

Det giver mulighed for at de enkelte enheder kan lave aktiviteter resten af dagen. Sommeraftner med aftensmaden på grill, tilgodese de ældres ønsker i forhold til udeliv, de ældres dagsrytme med sengetid, fjernsyn og fælles socialt samværd. Et værdigt liv.

Af hensyn til økonomien vil der kunne flyttes opgaver fra daghold til aftenvagter (tøjvask og lign. ) og der vil kunne suppleres om nødvendigt med penge fra velfærdsmilliarden. Samtidig vil der med to på arbejde sikres en mere ensartet service for de ældre. Kunne evt. ske som forsøg på et par plejecentre.

Naturvejledere for ældre

Vi skal ansætte en-to naturvejledere med erfaring i ældrepleje. Formålet er at skabe flere naturoplevelser for ældre og demensramte samt fokus på de sundhedsfremmende effekter, som naturen har. Målgruppen er ældre i plejehjem, ældreboliger eller eget hjem, som ikke længere er i stand til at tage ud i naturen på egen hånd. Særlig fokus på demensramte. Inspiration fra Dalsmark Plejecenter, der har kørt et treårigt projekt med støtte fra Friluftsrådet, i form af løntilskud til en naturvejleder.

Socialområdet

Der ligger inden for socialudvalget en pulje på 1 mio 2016 og og en pulje på 1 mio i 2017. Hvorfor ligger de som ubeskrevne puljer? Puljer bør altid have et velbeskrevet formål.

Del med dine venner
Udgivet i Byrådet, Økonomi og tagget .