De almennyttige boliger har en vigtig funktion.

A Søren Østergaard, byrådskandidat for Fælleslisten.

Det almennyttige byggeri, i gamle dage benævnt socialt byggeri, har en vigtig funktion. De gør det muligt at få en god bolig uden at skulle bo alle pengene op. Ikke alle har lyst eller mulighed for at købe egen bolig, og her træder de almennyttige boliger i stedet.

Borgere med små indkomster, pensionister der er flyttet fra egen bolig og unge der endnu ikke har muligheden for at virkeliggøre boligdrømmen, og endelig de der bare søger den økonomiske tryghed.  

For nogle er medbestemmelse og beboerdemokrati vigtigt, og i almennyttigt byggeri har man mulighed for at være med til at præge det boligområde man bor i. Ydermere betyder råderetten, at den enkelte langt hen ad vejen kan ændre sit lejemål som man vil, hvis man har lyst og råd.

Og der findes rigtig mange gode boligområde hvor beboere med vidt forskellig baggrund trives.

Desværre betød boligformen også, at der var byggerier der fik en uheldig udvikling, primært fordi udviklingen bare fik lov at fortsætte. Dette har ført til den ubehagelige og stigmatiserende betegnelse ”Ghetto”. Ikke alene skader udtrykket boligafdelingen og beboerne, men nok også de almene boliger som helhed.

Jeg har boet i almennyttigt byggeri hele mit liv, også i en såkaldt ”Ghetto”.
Vi løste problemerne for de 6000 beboere i årene 2000 til 2009, og byggeriet kom af listen. Hvorfor så Sønderborg ikke problemerne i tide og lærte af andre der løste problemet?

Der har ikke været talt meget om emnet i valgkampen, så hvis ikke andre vil tage det op, så vil jeg.

Der skal være fokus på den almennyttige boligsektor og balance i beboersammensætningen. Og opstår der en uheldig udvikling, skal der reageres i et aktivt og positivt samarbejde mellem kommune, boligselskab og beboerne. Nedrivning og tvangsflytning er ikke en løsning.          

Del med dine venner
Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Mange valgløfter om Augustenborg

Af Aase Nyegaard, byrådsmedlem for Fælleslisten.

Det er dejligt at læse og høre, at flere og flere byrådspolitikere samt kandidater til KV valget på tirsdag fremhæver Hertugernes Augustenborg, som et kommende kulturelt fyrtårn.

Allerede sidste år satte vi et beløb af til Masterplan for Augustenborg. Og for budget 2022 er der afsat yderligere 2,5 mio til udarbejdelsen af Masterplanen. Den skal foreligge i foråret 2022.

Vi skal få flere nationale og lokale store fonde til at gå ind i arbejdet, således at Hertugbyen Augustenborg kan realisere drømmen om at blive en del af UNESCO kulturarv.

Arbejdet begyndte allerede da Augustenborg var selvstændig og vi fik lavet en bevarende lokalplan for Storegade. Her er mange fredede og bevaringsværdige huse, som vi skal passe på.

Der blev etableret flere borgergrupper, der gerne ville arbejde med forskellige temaer. Borgerne blev også inviteret på en heldags tur med bus for at se havnene i Fåborg, Nyborg og Middelfart. Vi gjorde det dels for at blive inspireret og dels for at se, hvordan en havn ikke skal udvikles.

Jeg håber virkelig at alle de mange gode intentioner før valget også bliver til virkelighed efter valget.

Vi er mange i Augustenborg, der vil følge det tæt og holde politikerne op på det.

Del med dine venner

Borgerne skal kende den grønne køreplan i god tid.

Af Søren Østergaard, byrådskandidat for Fælleslisten.

Der grønne udvikling kører derudaf. Ikke så hurtigt som nogen måske kunne ønske, og måske hurtigere og mere massivt end andre ønsker det.

Jeg er overbevist om at man skal inddrage og informere borgerne langt mere og langt tidligere. Ikke så sent i processen med nye anlæg og tiltag, at vi er fremme ved høringer og indsigelser, for så er der allerede skabt en modvilje. Hvem lyser af begejstring når man får 3 uger til at gøre indsigelse mod en vindmølle i baghaven?

Og hvem magter at tænke det lille lokalsamfund ind i de store tanker om verdensmål og Sønderborg som verdens-etter? De fleste vil tænke: ”Hvad betyder det for mig og mit nærområde”.

Jeg så en undersøgelse for nogen tid siden hvor en større gruppe mennesker blev spurgt om de støttede den grønne udvikling. Ca. 65 % syntes det var vigtigt. Da de efterfølgende blev spurgt om de ville betale med ½ % på kommuneskatten, faldt velviljen til ca. 40 %.

Det taler sit tydelige sprog. Blandt mange borgere er grøn udvikling vigtig – men hvorfor skal det lige være her?

Der synes jeg der påhviler kommunen et stort ansvar. Ansvaret for at fortælle borgerne hvilke konsekvenser den grønne omstilling kan have. Fortælle om muligheder for anlæg af vindmøller, solcelleparker og andre anlæg – også på den lange bane. Borgerne har også krav på at få at vide, om det på sigt vil have økonomiske konsekvenser for den enkelte.

Uden at skabe den nødvendige information, forståelse og accept vil den grønne omstilling skubbe et bjerg af utilfredshed foran sig. Og så kan det godt være at man imødeser upopulære beslutninger eller utilfredse borgere, men det må man så gå i spidsen for og søge at afbøde.

Kom nu i gang med den brede langsigtede og forståelige oplysning. Hvad kan den grønne omstilling komme til at betyde for den enkelte borger frem mod 2029 – og hvad med årene efter.

Del med dine venner
Aase Nyegaard, borgmesterkandidat for Fælleslisten

Skal der være en lokalliste i byrådet?

Af Aase Nyegaard, byrådsmedlem for Fælleslisten.

Fælleslisten er en lokalliste, som har eksisteret i mange år. Den er ikke en protestliste, eller en liste med en enkelt sag på agendaen. Fælleslisten har altid taget ansvar for hele kommunens udvikling og været med i konstitueringen af byrådet. Så ja, der skal være en lokalliste i byrådet!

Fælleslisten er et alternativ til de landsdækkende partier. De er selvfølgelig nødvendige, for de har forbindelsen til Christiansborg. På samme måde har Fælleslisten en stærk forbindelse til de lokale samfund i kommunen. Det er her vores rødder er.

Det betyder også, at det ikke er ideologier, der styrer hvad Fælleslisten arbejder for. De er for os ligegyldige på lokalt plan. Her handler det om at finde praktiske løsninger på borgernes og virksomhedernes udfordringer. For Fælleslisten er den gode, lokale løsning for borgeren det vigtigste – partifarven er ikke afgørende.

Derfor prioriterer vi det brede samarbejde og de fælles løsninger, for det giver det bedste og mest holdbare resultat. Vi har flere gange lavet budgetforlig, der omfatter samtlige partier i byrådet. Det er vigtigt, og det er vi stolte af.

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at udvikling skal ske på lokale præmisser. Der skal være højt til loftet, frie rammer og gode muligheder for at udfolde ideer til lokale projekter.

Energi og entusiasme, som kan være med til at udvikle Sønderborg kommune til et endnu bedre sted, er helt afgørende. Samarbejde og inddragelse skal være en naturlig del af processen og skabe reel indflydelse på udviklingen.

Balance i kommunen handler om udvikling i hele kommunen. Fælleslisten kæmper for de lokale interesser i kommunen. Dermed er Fælleslisten med til at sikre en balance, hvor det lokale ikke bliver ofret til fordel for det centrale, i kommunen såvel som i byrådet.

Derfor er det vigtigt med en lokalliste i byrådet! Så vær med til at sikre Fælleslisten i byrådet, stem på en af Fælleslistens kandidater!

Del med dine venner

Uddannelsessteder uden arbejdspladser giver ikke tilflytning.

Af Søren Østergaard, byrådskandidat for Fælleslisten.

Til- og fraflytning fra kommunen er en af Fælleslistens hjørnestene. Flere uddannelsespladser synes indtil nu at være svaret fra alle.
Medmindre der også kommer nye arbejdspladser til de nyuddannede, giver disse kun arbejde til nogle undervisere og lidt administrativt personale. Har vi ikke arbejdspladser til de nyuddannede, forlader de formentlig kommunen igen.

For hvorfor skulle de nyuddannede blive i Sønderborg kommune?
Af samme grund som andre skatteborgere søger til kommunen: De får en arbejdsplads.
Så vil kommunen have flere skatteborgere, skal vi nødvendigvis også have flere arbejdspladser.

Og hvor gode er vi så i Sønderborg til at etablere nye virksomheder?

Ifølge Visma Dinero ikke specielt gode.
Deres oversigt over nye virksomheder pr. 1000 indbyggere i kommunerne (Kilde: CVR og Danmarks Statistik) placerer Sønderborg som nummer 96 af de 98 med 196 nye virksomheder i 1. halvår 2020. 3. sidst!

Inden man nu giver Corona al skylden, lå Sønderborg ifølge samme undersøgelse for hele 2019 som nummer 95 af de 98 kommuner med 418 nye virksomheder. 4. sidst!

Desværre lå vi også, ifølge andre undersøgelser, i bunden i årene inden (i 2017 fjerde-sidst ifølge JP og samme år femte-sidste iflg. ASE analyse).
Dette til trods for at vi både har både universitet og et stærkt industrimiljø. Ydermere er vi ifølge Dansk Industri avanceret fra nr. 60 i 2017 til flot nr. 15 i 2020 målt på erhvervsklima. Dette burde jo have haft en afsmittende positiv effekt.

Hvis ikke der skabes bedre lyst til at flytte til, eller åbne nye virksomheder i kommunen, medfører de efterspurgte nye uddannelsessteder stort set ingen varig tilvækst af skatteborgere til kommunen.  

Det betyder så ikke at Fælleslisten mener vi ikke skal have de nye uddannelser. Det skal vi – mange. Og vi skal heller ikke pege fingre af nogen. Vi vil blot påpege, at der er andre faktorer for tilvækst end blot nye uddannelser, og påpege nødvendigheden af at vi i Sønderborg kommune får et langt højere ambitionsniveau for tiltrækning af nye virksomheder.

Del med dine venner

Kvinder i Byrådet

Af Stine Duus Petersen, byrådskandidat for Fælleslisten.

I Sønderborg kommune bor der stort set lige mange kvinder som mænd. Vi er i alt 74.100 indbyggere og ud af disse er 37.091 af os kvinder.

Derfor kan det undre mig at blot 22% af det nuværende byråd er kvinder. Der er kun 7 kvinder til at repræsentere de 50% af kommunens kvinder. Nu er det ikke fordi jeg er udpræget feminist og jeg mener ikke vi partout skal have 50% af hver i byrådet. Men jeg kan undre mig over at vi kvinder, hvoraf mange af os jo er gode til at tale når vi ikke mener vi bliver tilgodeset, så ikke vælger at stemme på de kvinder der stiller op. For det har vi jo historisk set ikke gjort siden fordelingen er sådan.

Der er 105 opstillede kandidater til dette byrådsvalg. 22 af dem er kvinder. Det er 20%. Det er ringere end fordelingen i det nuværende byråd.

I 2017 var der 33 opstillede kvinder, hvilket dengang var 28% af de opstillede og blot 21% af dem kom ind. Hvis tendensen er den samme i år bliver det nye byråd kun besat med 4 kvinder.

Det ville jo langt fra være et repræsentativt udsnit af befolkningen og for mig at se en katastrofe. Så lad os nu få de velkvalificerede kvinder ind i byrådet, så det kan afspejle befolkningen som den reelt ser ud.

Og så er jeg slet ikke begyndt med aldersfordelingen, hvor over halvdelen af det nuværende byråd er mænd over 50 hvoraf de fleste også har rundet de 60 år.

Slutteligt kan jeg da lige bemærke at vi i Fælleslisten er 50% opstillede kvinder med en gennemsnitsalder på 38 år.

Del med dine venner

Nye tider for de ældre.

Af Søren Østergaard, byrådskandidat for Fælleslisten.

Hvis jeg skal tro de seneste udmeldinger fra stort set alle partier og lister, må de ældre i Sønderborg kommune gå en ny og lysere fremtid i møde.
Alle partier og lister vil gøre noget for de ældre og forbedre ældreplejen.

Det synes jeg lyder godt, ikke blot som byrådskandidat, men også fordi jeg indenfor en måske overskuelig årrække bliver en del af målgruppen.

Skal jeg tro udmeldingerne, må det blive et historisk hurtigt forlig efter det nye byråd er samlet. Men selv om alle vil gøre noget for de ældre, opfattes vejen dertil nok forskelligt.

Og netop vejen til målet kommer indledningsvis nok til at blive det største problem. Frit valg, flere midler og gentænkning af området er nogle af buddene, hvilket får mig til at ønske mig at den fremtidige ældreomsorg ikke ender som en ideologisk eller politisk kampplads.
Det får de ældre jo ikke en bedre hverdag af.

Bedre pleje får de ældre nemlig kun af mere tid og flere valg. Dette omfatter naturligvis også leverandøren af ældreplejen.

Jeg kunne godt tænke mig at der blev skruet på alle håndtagene. At hele området blev gentænkt og efterset. Og når man så var enige om mål og retning for den bedre ældrepleje, så tilføre de midler der er nødvendige for at opfylde alle partiernes erklærede mål: At gøre det bedre.

Og herefter kan man så tage debatten, ikke kun om hvor mange leverandører, men også om de muligheder man giver dem. Men flere valg er centralt for både mig personligt og for Fælleslisten.

Så kære ældre medborgere. De mange løfter lover godt og man kan kun håbe det varer ved – også efter støvet fra valgkampen har lagt sig.

Det er trods alt jeres hverdag og livskvalitet det drejer sig om.

Del med dine venner