Fælleslistens nye hjemmeside!

Del med dine venner
Vi er rigtig glade for at introducere Fælleslistens nye hjemmeside på adressen www.fælleslisten-sønderborg.dk ! Den skal sammen med vores Facebook side være vores digitale platform for kommunikation og dialog.
Gensidig dialog har altid været en hjørnesten i Fælleslistens værdigrundlag og det afspejler hjemmesiden også. Hjemmesiden er designet til at være overskuelig, brugervenlig og indrettet til tovejs kommunikation.

Ny adresse

Fælleslistens nye hjemmeside har fået en ny adresse, nemlig www.fælleslisten-sønderborg.dk . Den nye adresse gør det nemmere at finde Fælleslisten og søgemaskiner giver bedre resultat. Den gamle adresse virker dog stadig og leder også hen til denne hjemmeside.

Optimeret til alle platforme

Vores nye hjemmeside er optimeret til både PC, tablet og smartphone. Smartphone vinder frem som den foretrukne platform til digital kommunikation – selvfølgelig fordi vi har den lige ved hånden. Derfor er det afgørende at en hjemmeside automatisk tilpasser sig til alle platforme. Den flydende menu, som altid bliver i toppen af skærmen og den specielle mobilmenu gør det meget nemt at navigere på en smartphone.

Prøv det!

Integreret med sociale medier

Vi har placeret deleknapper til de sociale medier ved alle indlæg, så det er let et dele et indlæg. I dag er det helt afgørende, at en hjemmeside er godt integreret med de sociale medier. I kan dele på jeres egen Facebook, LinkedIn eller Twitter profil, eller via e-mail. Samtidig er der i højre side af skærmen et link til Fælleslistens Facebook side, så I nemt kan hoppe derover og kommentere indlæg.

Og del endelig vores indlæg! Prøv det nu!

Vi vil jo meget gerne ud til så mange som muligt og det kan I hjælpe os med, hvis I deler flittigt.

Nye indlæg kommer på Forsiden

Alle nye indlæg kommer på Forsiden, med de nyeste øverst. Samtidig tildeles alle indlæg en eller flere kategorier, som kan ses i højre side af skærmen, Vi bruger også tags, som er emneord der karakteriserer indlægget. Både kategorier og tags ses i højre side. Ved at klikke på dem, får man alle indlæg der passer til den pågældende kategori eller tag.

I højre side af menuen er der en søgeknap. Ved klikke på den kommer et søgefelt frem. Her kan man søge på hele hjemmesiden.

Gå på opdagelse på hjemmesiden! Find ud af hvad der gemmer sig under menupunkterne!
Vi vil gerne høre jeres mening, så send dem til os under “Kontakt”.

 

Del med dine venner

Nyt budgetforlig

Del med dine venner

aase-thumbnail

Pressemeddelelse

Aase Nyegaard

Anstrengelserne for et bredt budgetforlig glippede.

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, meddeler her til aften, at forhandlingerne med alle byrådets partier med henblik på et bredt budgetforlig for 2017, er afbrudt.

– Mindretalsgruppen valgte at trække sig fra forhandlingerne og meddelte, at de ikke ønsker at indgå bredt forlig om næste års budget. Jeg synes ellers, vi har haft gode og konstruktive drøftelser, og jeg er ærgerlig over, at det ikke lykkedes at få et samlet byråd bag budgettet. Men jeg er glad for, at jeg til det kommende møde i økonomiudvalget kan fremlægge et forslag til budget, som samtlige flertalsgruppens fem partier står bag, siger borgmesteren.Læs mere

Del med dine venner

Fælleslistens budgetforslag

Del med dine venner

erik

 

Erik Lorenzen

 

Vi har brug for en budgetopfølgning for 2016.

Vi skal holde fast i effektiviserings strategien.

 Budget opfølgningen burde finde sted inden vi snakker budget 2017 – så vi har overblik over det der er gennemført i 2016 budgettet og det der ikke når at blive sat i gang. Der er behov for disciplin omkring budgettet, så det der er planlagt i budgettet også bliver gennemført. Det er vigtigt fremadrettet, hvor der bl.a. er forslag om forundersøgelser af cykelstier og 50 m svømmebad.
Fælleslisten mener desuden, at vi skal bruge en andel af kassebeholdningen til engangsudgifter. Det kunne f.eks være Idrætshallen ved Sønderskovskolen, 50 m svømmebassin, Nordals Rideskole.
Børn og unge
 • Der har lige været afholdt et møde mellem Erhvervsliv og Børn- og Uddannelsesudvalget. Vi skal have en central person, der har det som sit primære ansvarsområde at sørge for kontakten mellem skoler og erhvervsliv. En person, der forstår erhvervslivets struktur og har de rette kompetencer. Dette tiltag er en del af kvalitetsarbejdet i skolen og der skal, når arbejdet er færdigt næste forår og der foreligger en rapport,  laves en gentlemanaftale om dette og mange andre tiltag i rapporten.
 • Puljerne til pædagogisk udvikling og anlægsrenovering inden for dagtilbud og skole blev fjernet sidste år. Det indkomne forslag skal budgetlægges i 2017 og overslagsårene. Det samme med Kultur og Fritid. Ubrugte midler i 2016 af de afsatte (2 mio) til dagplejen bruges til anskaffelse af PCer i dagplejen.
 • Ny institution på Møllegade etableres gennem B42 og budgetlægges med 400.000 kr. I årlig drift og 6 mio som indskudsgaranti. Denne institution er ikke afhængig af kvalitetsarbejdet.
Trafik og infrastruktur -herunder er der en lang række sager der skal prioriteres:
 • Cykelstien Nybøl/Broager skal med i budgettet som et projekt, der undersøges og beskrives, så den kan prioriteres ved budgetforhandlinger for 2018.
 • Avnbøl-Ullerup og Broager Nybøl – her skal konsekvensen af motorvejen undersøges.
 • Selv om vi ikke kender anlægsoverslag for cykelstierne i Skelde/Broager, Avnbøl/Ullerup og Fynshav/Guderup skal der afsættes anlægsmidler til disse i 2017 og 2018.
 • Hvad ligger der i Facility Management? Kan vi forvente, at tiltagene bliver lavet af disse midler? Vi vil gerne have beskrevet, hvad der hører ind under, og hvad der bliver lavet under Facility Management og de mange midler, der er samlet i denne enhed.
STU og efter STU  – arbejde til de unge

Det er en kendsgerning at kun ganske få procent af unge der har fået en STU kommer videre i uddannelse, job eller anden beskæftigelse. Fælleslisten vil afsætte midler ( 1 mio om året ) til at sikre disse unge får mulighed for uddannelse og beskæftigelse med et relevant indhold. Det kunne være drift af cafeteria i vores kommunale haller. Humlehøj hallen ville være oplagt som prototype, eftersom det ikke har været muligt at få udliciteret på almindelige vilkår. Afsatte midler skal gå til ansættelse af personale, der skal stå for den overordnede ledelse og drift. Som kan og vil arbejde med disse unge mennesker og udvikle de kompetencer, de hver især har. Det gælder både i forhold til den daglige drift af Humlehøjcafeteriet, men også som uddannelsessted,  således de unge senere, med en kompetencegivende uddannelse, kan indgå i produktionen af mad på andre kommunale institutioner eller i det private for nogles vedkommende.

Kultur og fritid
 • Nordals Ridehal bør renoveres – der skal laves en plan sammen med bestyrelsen.
 • Vi skal have lavet selvbetjening på de biblioteker, som ikke har det endnu – bl.a. Ulkebøl Bibliotek.
 • Idrætshal ved Sønderskovskolen bør budgetlægges – 19 mio. halvt 2017 og halvt i 2018 eksempelvis.
 • Vi skal have fundet et andet sted til Danse- og Balletakademi samt Sønderjysk Pigekor jf. oplægget, der er sendt til Kultur, Borger og Fritid.
Et socialt liv for de ældre også efter kl. 15.

Fælleslisten ønsker en ændring i brug af personaleresurser på plejecentrene. Eksempelvis har Broager Plejecenter 4 enheder hvor hver har 1 fast aftenvagt 15.00-23.00. Derudover 1 springer der står til rådighed for alle fire enheder. Vi ønsker 2 faste aftenvagter i hver enhed i kommunen for at sikre det sociale liv efter kl. 15.00.

Det giver mulighed for at de enkelte enheder kan lave aktiviteter resten af dagen. Sommeraftner med aftensmaden på grill, tilgodese de ældres ønsker i forhold til udeliv, de ældres dagsrytme med sengetid, fjernsyn og fælles socialt samværd. Et værdigt liv.

Af hensyn til økonomien vil der kunne flyttes opgaver fra daghold til aftenvagter (tøjvask og lign. ) og der vil kunne suppleres om nødvendigt med penge fra velfærdsmilliarden. Samtidig vil der med to på arbejde sikres en mere ensartet service for de ældre. Kunne evt. ske som forsøg på et par plejecentre.

Naturvejledere for ældre

Vi skal ansætte en-to naturvejledere med erfaring i ældrepleje. Formålet er at skabe flere naturoplevelser for ældre og demensramte samt fokus på de sundhedsfremmende effekter, som naturen har. Målgruppen er ældre i plejehjem, ældreboliger eller eget hjem, som ikke længere er i stand til at tage ud i naturen på egen hånd. Særlig fokus på demensramte. Inspiration fra Dalsmark Plejecenter, der har kørt et treårigt projekt med støtte fra Friluftsrådet, i form af løntilskud til en naturvejleder.

Socialområdet

Der ligger inden for socialudvalget en pulje på 1 mio 2016 og og en pulje på 1 mio i 2017. Hvorfor ligger de som ubeskrevne puljer? Puljer bør altid have et velbeskrevet formål.

Del med dine venner

Rent drikkevand i Sønderborg kommune, en fælles sag.

Del med dine venner

erik

Vi har alle interesse i at sikre rent drikkevand, også i fremtiden. Hvorfor mødes myndigheder,  vandværker og de berørte landmænd ikke i en konstruktiv dialog om at finde en holdbar og langsigtet løsning.

Hvad er formålet med at søge konfrontationen. Argumenter om at det er godkendte sprøjtemidler vi bruger i landbruget holder ikke. Vi har aldrig brugt andet end godkendte sprøjtemidler. Alligevel er et ikke ubetydeligt antal vandboringer blevet lukket på grund af forurening med nogle af disse midler. Indtil nu har løsningen været at bore dybere og steder hvor der er jordlag der beskytter grundvandet bedre. Det kan vi ikke satse på i al fremtid.

At etablere sikkerhedsboringer i indvindingsområderne hvor man kan følge en evt. nedsivning af sprøjtemidler i forskellige dybder, er heller ikke holdbart. Findes der f.eks en forurening i 25 meters dybde er det for sent. Den vil med stor sandsynlighed nå det dybere liggende grundvand på et senere tidspunkt.

Naturstyrelsen har kortlagt de områder hvor indvindingen af rent drikkevand kræver beskyttelse. Byrådet har pålagt vandværkerne at indgå et solidarisk forpligtende samarbejde om at sikre disse områder. Også det økonomiske omkring en kompensation til de landmænd, der må leve med restriktioner i brugen af sprøjtemidler.

Landmændene skal ikke straffes fordi de bor, lever og driver deres landbrug oven på et vandindvindingsområde. De skal ikke spises af med et engangsbeløb pr. hektar jord og en tinglysning der forringer deres ejendomsværdi. De skal fuldt ud kompenseres for det udbyttetab der hvert år vil være, ved ikke at bruge godkendte kemikalier.

Efterfølgende kan fokus være på en jordfordeling og dermed  sikre fremtiden for de berørte ejendomme.

Jeg er overbevist om, at vi solidarisk kan håndtere og betale den kompensation der er nødvendig for at være 100 % sikre på at vores efterkommere også har rent drikkevand i hanerne. Om det så er 50 øre eller 1 krone pr. kubikmeter vand, får ikke den almindelige borger til at gå fra hus og hjem.

Jeg er også overbevist om at hvis landmændene kompenseres ordentligt og i fuldt omfang,  vil de også gerne være med.

Det eneste det kræver, er en konstruktiv dialog med og i respekt for hinanden.

Landmand, formand for Iller Vandværk og byrådsmedlem for Fælleslisten

Erik Lorenzen

Illervej21

6310 Broager

Del med dine venner

Venstre frygter vist fremtiden

Del med dine venner

erik

Formand for Fælleslisten
Erik Lorenzen
Illervej 21 6310 Broager

For ganske kort tid siden så jeg en prognose for kommunalvalget i 2017. Fælleslisten er stadig repræsenteret i Sønderborg Byråd endda med en lille fremgang og Venstres byrådsgruppe er reduceret fra 10 til 6 pladser.  Så jeg forstår godt deres bekymring.

Lige efter jeg var blevet valgt til formand for Fælleslisten ringede Venstres formand Peter Brodersen for at høre om, hvordan vi kunne forbedre samarbejdet både i Byrådet og generelt mellem Fælleslisten og Venstre. Mit klare svar var,  at man jo fra Venstres side kunne starte med at respektere at Fælleslisten eksisterer, respektere os der sidder i Byrådet  og at det er vælgerne der i sidste ende afgør om vi fra Fælleslisten er en del af Byrådet. Det er ikke Venstre der som parti kan eller skal bestemme dette. Jeg ved godt at Fælleslisten er en torn i øjet, især på venstre. Men at Daniel Staugaard nu prøver at give Aase Nyegaard skylden for at Sønderborg Kaserne blev lukket, det er dog langt ude. Venstre var en del af flertalsgruppen da afgørelsen blev truffet om at lukke kasernen. Hvad gjorde de, når de nu har kontakten til moderpartiet på Christiansborg. Der blev arbejdet på andre fronter end med kasernegruppen. Men hvor var i øvrigt de lokale folketingsmedlemmer i den sag. Forbavsende tavse.

Det er som om at det kun er når der sker noget positivt at det er fordel at man er et landsdækkende parti. Populisme kan jo være mange ting. En nedsættelse af skatten i Sønderborg kommune er det måske også, når konsekvensen ikke beskrives samtidig.

Omprioriteringsbidraget fra Christiansborg, den kommende flytning af sygeplejeskolen, nedprioritering af studiepladser på Alsion, reducering af midlerne til landdistrikterne og besparelser på uddannelsesområdet generelt, for blot at nævne nogle.

Er det ikke partiet Venstre der er ophavsmand til disse forringelser i vores område?

Del med dine venner